Modern Indunstningsanläggning, fallfilm, 1100 ton avdunstat vatten per timma
Indunstningsanläggning, fallfilm, 1100 ton avdunstat vatten per timma.
Företaget och verksamheten                     Till huvudmeny
Abrinox är verksamt med teknisk expertis inom processindustrin och främst inom massa-, papper-, energi-, kemi- och etanolindustrin. Inom massa och papper utförs uppdrag främst inom kemikalieåtervinningen. Vi leder även industriprojekt på plats på fabriker vid t.ex. ny- och ombyggnad av kokeri, sodapanna, mesaugn, kausticering med mera. Våra industriprojektingenjörer har 25-30 års erfarenhet av internationella industriprojekt inom processindustrin.

Vi utför drifts-,- kapacitets-, och garantiprov med anläggningar så som: indunstning, kondensatstripper, m.m. Optimering och förbättringsåtgärder, och vid behov, om- och utbyggnadsförslag utarbetas för att anläggningarna skall kunna drivas på bästa sätt.

Obs ! Abrinox levererar ingen maskinutrustning. Istället för att leverera omfattande maskinutrustning koncentrerar sig våra ingenjörer på att leverera expertis inom sina områden. Vi gör dock dimensionering och ritningar över processutrustning (för enstaka nya indunstningsapparater, ytkondensorer, lut- och kondensatflashkärl), med vilka fabriken kan beställa tillverkning direkt hos lokal verkstad. På så vis kan en fabrik undvika de dyra påslag från maskinleverantörer och uppnå kostnadseffektiv investering.

Vi utför kemisk tvätt av indunstare och kondensorer, särskilt för sulfitlutindunstning, Mg-, Ca-, Na- och NH3-sulfitlutar.

Konstruktion utförs såsom droppavskiljare, arrangemang för tvätt av droppavskiljare under drift, hjälp vid reparation av lamellvärmeytor och kolonnbottnar, och ombyggnad stigfilmsindunstare till fallfilm.

Vid driftstörningar i era anläggningar kan ni dygnet runt nå oss via vår jourtelefon, 0709-66 40 95. Vi kan ofta redan efter några timmar vara på plats för att börja lösa driftproblemen.

Vi håller utbildning för drifts- och underhållspersonal på fabriker inom våra kompetensområden t.ex. indunstningsteknik, kondensatstrippning, värmeväxlarteknik, industriprojektledning, m.m.

Abrinox är ett helt oberoende företag och tillhör inte något annat företag eller annan företagsgrupp. Abrinox är därmed inte styrt av främmande ägarintressen, utan utför därför varje uppdrag helt objektivt. Därmed kan effektiva förbättringsåtgärder föreslås i anläggningar.

Vi är stolta över att enbart erbjuda kompetenta tekniska experter med mycket lång erfarenhet förvärvad under årtiondes arbete inom respektive gebit genom uppdrag på en mängd olika processindustrier runt om i världen. Huvuddelen av våra experter har mellan 26-32 års internationell processindustrierfarenhet. Ingen av våra experter har dock mindre än 25 års erfarenhet från uppdrag inom internationell processindustri.

Vi har inte enbart omfattande teoretiska kunskaper utan dessutom mycket lång praktisk driftserfarenhet av anläggningar. Detta gör Abrinox unikt och uppskattas av våra kunder. Abrinox har speciellt hög kompetens inom indunstningsteknik och har därför blivit det ledande oberoende expertföretaget inom detta område. Gedigna kunskaper och lång erfarenhet garanterar att varje uppdrag utförs effektivt och tillförlitligt för kundens bästa.

Åter början                             www.abrinox.ch

Vi är specialist på konsult, studier, process inom svartlut,fallfilm, sulfitlut, radioaktivitet, radioaktivt avfallsvatten, indunstningar och indunstningsapparat samt indunstningsanläggningar och utbildning,
Även expert vid problem i indunstningen, såpa, drank, brännlut, fjärrvärme och samt indunstning ingår, även design och konstruktion trycksatt tjocklutscistern, brännlutscistern, brännlutstank och trycksatt tjocklutcistern, brännlutcistern, brännluttank.Tryckkärlsberäkning av trycksatt tjocklutstank och även trycksatt tjockluttank. Även andra tryckkärlsberäkningar för tryckkärl. Abrinox har hållit mycket certifieringsutbildning för indunstningsoperatörer. Indunstning för operatörer, diplomkurs indunstning och diplomutbildning indunstning samt diplomeringsutbildning för indunstningsoperatörer.

Indunstningsteknik
 • Studier och utredningar
 • Vakuum- eller mottrycksindunstning
 • Förindunstning i kokeri
 • Stigfilms-, fallfilms- och tvångscirkulationsapparater
 • Tunnfilmsindunstare
 • Värmeyta av lamell- eller tubtyp
 • Mekanisk och termisk ångkomprimering
 • Kompressorer, termokompressorer och högtrycksfläktar
 • Svartlut, sulfitlut eller annan vätska
 • Kondensatsegregering
 • Hög viskositet och hög torrhalt
 • Inkrustering på värmeytor
 • Tubplatta, indunstare
  Tubplatta, indunstare
  Utbyggnad av indunstningsanläggning
 • Förstudier, studier och utredningar
 • Design av indunstare, ytkondensorer, flash tankar etc.
 • Driftprov och simuleringsberäkningar
 • Om/utbyggnadsförslag med kostnadsuppskattning
 • Mass- och värmebalanser
 • Anbudsförfrågan med lämpliga garantier
 • Anbudsutvärdering
 • Teknisk expertis vid upphandling
 • Teknisk projektuppföljning och granskning
 • Idrifttagning
 • Leveransprov med garantibedömning
 • Expertis vid oenighet mellan leverantör och kund
 • Indunstningsanläggning
  Indunstningsanläggning
  Befintlig indunstningsanläggning
 • Driftprov, utvärdering och förbättringsförslag
 • Felsökning vid driftstörning
 • Trimning, optimering och modifiering
 • Reducering av kemisk syreförbrukning i kondensat
 • Förbättring av processövervakning
 • Mass- och värmebalanser
 • Inkrustproblem
 • Kemtvätt(ång- och lutsidigt) av indunstare och kondensorer
 • Ombyggnad stigfilm till fallfilm
 • Ombyggnad vätskefördelningsanordning för fallfilmsapparater
 • Dimensionering och installation av tvättarrangemang för droppavskiljare
 • Årlig teknisk genomgång, översyn och statusbedömning
 • Stigfilmsindunstare
  Stigfilmsindunstare
  Vid underhållsstopp

  Vid underhållsstopp utförs läckageprovning på apparater med syfte att undvika senare överraskningar och oplanerade driftsstopp.                       
  Funktionsinspektioner, dvs inspektioner med avseende på processfunktionen, utförs även. Felkonstruktioner, olämplig utformning och andra dolda fel kan då ofta avslöjas.
  Leveransprov, indunstningsanläggning
  Leveransprov, indunstningsanläggning

  Åter början                             www.abrinox.ch

  Vi håller på med indunstning, förindunstning, stripper, fallfilm, indunstare, indunstningar och indunstningsapparat samt kemikalieåtervinning, radioaktivitet och radioaktivt avloppsvatten, även trycksatt tjocklutscistern och trycksatt tjocklutcistern. Tryckkärlsberäkning av trycksatt tjocklutstank, brännlutstank, brännlutscistern och indunstningen även trycksatt tjockluttank, design och konstruktion brännluttank, brännlutcistern. Inspektion, indunstningsanläggningar. Abrinox har hållit mycket certifieringsutbildning för indunstningsoperatörer. Inspektioner. Även andra tryckkärlsberäkningar för tryckkärl. Certifiering i indunstning för operatörer, diplomkurs indunstning och diplomutbildning indunstning samt diplomeringsutbildning för indunstningsoperatörer.
  Kondensatstripper och metanolkolonn
 • Studier, utredningar och beräkningar
 • Driftprov, utvärdering och förbättringsförslag
 • Trimning, optimering och modifiering
 • Reducering av kemisk syreförbrukning i kondensat
 • Anbudsförfrågan med lämpliga garantier
 • Anbudsutvärdering
 • Leveransprov med garantibedömning
 • Kondensatstripper
  Kondensatstripper
  Kondensorer och värmeväxlare
 • Beräkning av kondensorer och värmeväxlare
 • Beräkning av s.k. evaporativa kondensorer
 • Reducering av kylvattenförbrukning
 • Ökning av varm- och hetvattentemperaturer
 • Stripperbotten
  Stripperbotten
  Avsåpning
 • Cisternutformning
 • Avsåpningsförbättring
 • Kondensorer
  Kondensorer
  Energi
 • Sekundärvärmebalanser med förbättringsförslag
 • Het- och varmvattensystem, fjärrvärme
 • Energioptimering
 • Processautomation

 • Förbättring av processövervakning
 • Granskning av processreglering
 • Framtagning av beräkningsalgoritmer och förreglingar                                                                                                      
 • Drankprover, ca 10 %ig drankprov och ca 25 %-ig drankkoncentrat
  Drankprover

  Åter början                             www.abrinox.ch

  konsult vid problem i indunstningen och studier även process samt svartlut, sulfitlut, brännlut, fallfilm, indunstningar och indunstningsapparat samt utbildning,
  specialist, såpa, fjärrvärme och samt indunstning, indunstningen, radioaktivitet, radioaktivt avfallsvatten. Vi är expert på indunstning av drank, även trycksatt tjocklutscistern, brännlutscistern, brännlutstank och trycksatt tjocklutcistern, brännlutcistern, design och konstruktion brännluttank. indunstningsanläggningar. Abrinox har hållit mycket certifieringsutbildning för indunstningsoperatörer. Inspektion av indunstare. Tryckkärlsberäkning av trycksatt tjocklutstank och även trycksatt tjockluttank. Även andra tryckkärlsberäkningar för tryckkärl. Certifiering i indunstning för operatörer, diplomkurs indunstning och diplomutbildning indunstning samt diplomeringsutbildning för indunstningsoperatörer.

  Utläggning och dimensionering

  Indunstning, kondensatstripper, MeOH-kolonn, kondensorer,
  vakuumsystem, lut- och kondensatexpansionskärl, rörledningar,
  kondensatsystem m.m.
  Vakuumsystem
  Vakuumsystem
  Ingenjörsuthyrning

  Kvalificerade ingenjörer för projekt och annat ingenjörsarbete.

  Språk

  Projekt kan skötas på flera olika språk. Översättningar kan även utföras.
 • Svenska, tyska, franska, spanska och engelska.
 • Tekniska rapporter, olika språk
  Tekniska rapporter, olika språk
  Projektingenjörer

  Kvalificerade industriprojektingenjörer med mångårig, mer än 26 års industriprojekterfarenhet från projekt runt om i världen, med placering på er fabrik för att leda era projekt och annat ingenjörsarbete.

  Erfarna projektadministratörer, med placering på er fabrik, även under längre tid. Kvalificerad erfaren montageledning för era olika industriprojekt utförs. Vid nybyggnad, ombyggnad och modernisering av:
 • Indunstning och cisterngård
 • Sodapanna, kausticering och mesaugn
 • Lutpanna
 • Kokeri, sileri, massatvätt och blekeri
 • Svag-, starkgassystem, gasdestruktion
 • Pappersmaskiner och torkmaskiner
 • Vedgård och renseri
 • Externrening, råvattenberedning och matarvattenberedning
 • Barkpanna
 • Fjärrvärme, värmepumpar och processkyla
 • Kemisk industri
 • projektingenjörer
  Projektingenjörer
  Personalutbildning

  Utbildning för bättre förståelse av apparatur och den tekniska processen och därmed bättre drift och skötsel. Utbildningen kan även hållas på främmande språk.
  Utbildning
  Utbildning
  Jourtjänst

  Vid driftproblem kan ABRINOX alltid nås för hjälp med att snarast möjligt avhjälpa problemen. Vi har i stort sett ständigt personal i Skandinavien. Vi kan därför redan efter ett par timmar vara på plats hos er för att genast börja lösa problemen.
 • Dygnet runt på telefon 0709-66 40 95
 • Jourtjänst
  Jourtjänst
  Referenser
  ABRINOX ingenjörer har bl.a. erfarenheter från uppdrag åt fabrikerna:
  Advance Agro Thailand, Agroetanol, Arauco y Constitución (Bruken Arauco Chile, Constitución Chile och Alto Paraná Argentina), Atisholz Schweiz, AV Cell Kanada, Billerudkorsnäs Frövi, Billerudkorsnäs Gruvön, Billerudkorsnäs Karlsborg, Billerudkorsnäs Korsnäs, Billerudkorsnäs Skärblacka, Biocel Paskov Tjeckien, Borregaard Industries Sarpsborg Norge, CAIMA Constancia Portugal, CELBI Leirosa Portugal, Celtejo Ródão Portugal, Domsjö Fabriker, ENCE Navia Spanien, Europac Kraft Viana Portugal, Fibre Excellence Tarascon Frankrike, Forsmarks Kraftgrupp, Freudenberg Household Products, Holmen Paper Wargön, Hunsfos Norge, Iggesund Paperboard, Jästbolaget, Mondi Dynäs, Mondi Packaging Frantschach Österrike, M-Real Hallein Österrike, M-Real Husum, M-Real Stockstadt Tyskland, Munksjö Billingsfors, Nordic Paper Bäckhammars Bruk, Nordic Paper Säffle, Riau Andalan Sumatra Indonesien, Ringhals, Rottneros Vallviks Bruk, SAPPI Alfeld Tyskland, SAPPI Saiccor Umkomaas Sydafrika, SCA Graphic Östrand Sundsvall, SCA Hygiene Products Mannheim Tyskland, SCA Packaging Munksund, SCA Packaging Obbola, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, Smurfit Nervión Spanien, SNIACE Spanien, Stora Enso Pulp Norrsundet, Stora Enso Pulp Skutskär, Stora Paperboard Skoghall, Stora Enso Packaging Boards Fors, Södra Cell Mönsterås, Södra Cell Mörrum, Södra Cell Värö, Tembec Tartas Frankrike, Torraspapel Zaragoza, Spanien.

  Åter början         Till huvudmeny               www.abrinox.ch

  Verksamheten är indunstning, förindunstning, stripper, indunstare samt kemikalieåtervinning, radioaktivitet, radioaktivt avloppsvatten, indunstningar och indunstningsapparater . Även trycksatt tjocklutscistern, brännlutscistern, brännlutstank och trycksatt tjocklutcistern, brännlutcistern, design och konstruktion brännluttank. Expertis vid problem. Inspektion under driftstopp. Tryckkärlsberäkning av trycksatt tjocklutstank och även trycksatt tjockluttank. Även andra tryckkärlsberäkningar för tryckkärl. Abrinox har hållit mycket certifieringsutbildning för indunstningsoperatörer. Certifiering i indunstning för operatörer, diplomkurs indunstning och diplomutbildning indunstning samt diplomeringsutbildning för indunstningsoperatörer.
  ABRINOX
  Stockholm
  Om brådskande 24 h Tel. +46 709 664095
  Huvudverksamheten är indunstning, förindunstning, stripper, indunstare samt kemikalieåtervinning, radioaktivitet, radioaktivt avfallsvatten, indunstningar och indunstningsapparat . Även trycksatt tjocklutscistern, brännlutscistern, brännlutstank och trycksatt tjocklutcistern, brännlutcistern, design och konstruktion brännluttank. Tryckkärlsberäkning av trycksatt tjocklutstank och även trycksatt tjockluttank. Jästextrakt och vinass. Även andra tryckkärlsberäkningar för tryckkärl. Certifiering i indunstning för operatörer, diplomkurs indunstning och diplomutbildning indunstning samt diplomeringsutbildning för indunstningsoperatörer.
  Senaste uppdatering: 8 jan. 2019

  Alla rättigheter förbehålles ABRINOX
  Vi är även specialist inom indunstning, förindunstning, stripper, indunstningar och indunstningsapparat. Indunstare samt garantiprov och leveransprov, radioaktivitet, radioaktivt avloppsvatten. Dessutom kondensatstrippning.Brännlut. Även trycksatt tjocklutscistern, brännlutscistern, brännlutstank och trycksatt tjocklutcistern, brännlutcistern, design och konstruktion brännluttank.Tryckkärlsberäkning av trycksatt tjocklutstank och även trycksatt tjockluttank. Även andra tryckkärlsberäkningar för tryckkärl. Certifiering i indunstning för operatörer, diplomkurs indunstning och diplomutbildning indunstning samt diplomeringsutbildning för indunstningsoperatörer.